fbpx

STATUT FUNDACJI +48

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja+48, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Katarzynę Izydorczyk zwaną dalej Fundatorem.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

 1. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 2. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe stosownie do potrzeb działalności Fundacji.

§ 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także w innych krajach.

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 8

Celami Fundacji są:

a) wspieranie wszelkich aspektów działalności edukacyjnej, uświadamiającej Polakom ich prawa do obrony w sytuacjach konfrontacji z prawem polskim

b) ochrona i promocja praw obywatelskich w Polsce

c) podnoszenie szans przyznania każdemu Polakowi prawa do posiadania obrońcy

d) pomoc pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna rodzinom osób zatrzymanych na 48 h

e) wyrównywanie szans dostępu wszystkich Polaków do obrony oraz opieki psychologicznej

f) profilaktyka społeczna zapobiegającą przemocy w przestrzeni publicznej

g) wspieranie utrzymania świadomości społecznej do posiadania praw obywatelskich

h) polepszanie współpracy ze wszelkimi organami mającymi prawo do zatrzymania na 48h i dostępu Polaków do obrońców, psychologów jak i psychiatrów

i) szerzenie świadomości praw obywatelskich oraz uświadamianie zmian prawnych, ułatwiających rozumienie swojej sytuacji oraz miejsca w jakim dany Polak się znalazł

j) tworzenie Polakom równych szans dostępu do opieki prawnej oraz psychologicznej

k) wspieranie wzrostu świadomości społecznej w Polsce, szczególności wobec praw obywatelskich

l) rozwijanie oraz wzmacnianie integracji społecznej w Polsce

m) popularyzowanie działalności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych, które wspierają finansowo realizację zadań statutowych Fundacji.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

 2. organizowanie i przeprowadzanie projektów zgodnych z celami Fundacji,

 3. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób fizycznych w zakresie ochrony prawnej, ochrony zdrowia psychicznego osób zatrzymanych,

 4. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób fizycznych w zakresie ochrony prawnej, ochrony zdrowia psychicznego rodzin i najbliższych osób zatrzymanych,

 5. publiczne opiniowanie projektów i przepisów istotnych dla zakresu działalności Fundacji,

 6. współpraca przy opiniowaniu i zmianach obowiązujących przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie Kodeksu Postępowania Karnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego,

 7. współpracę z krajowymi lub zagranicznymi organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami lub fundacjami w szczególności w Polsce, ale również w obszarze Unii Europejskiej,

 8. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej, oświatowej, organizowanie imprez masowych i publicznych,

 9. tworzenie funduszy celowych, w tym organizacyjnego, szkoleniowego, oświatowego, eksperckiego,

 10. udzielanie pomocy organizacyjnej, zdrowia psychicznego i prawnej obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej jak i obywatelom mieszkającym i przebywającym na terenie Unii Europejskiej,

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 złotych(jeden tysiąc złotych) wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia.

§ 11

Dochody Fundacji zwiększające jej majątek pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów oraz innych nieodpłatnych świadczeń,

 2. ze zbiórek publicznych i imprez okolicznościowych,

 3. dotacji i subwencji od osób prawnych i instytucji publicznych,

 4. dotacji i subwencji pozyskiwanych w ramach wsparcia środków Unii Europejskiej i funduszy zależnych,

 5. działalności gospodarczej Fundacji, w przypadku jej podjęcia.

 6. z majątku Fundacji, w tym nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych,

 7. instrumentów finansowych, w tym lokat, papierów wartościowych, akcji i udziałów,

 8. odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczany na realizacje celów statutowych.

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Uchwałę o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd, w której określi zakres i przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej.

 3. Zarząd Fundacji na działalność gospodarczą może przeznaczyć środki finansowe z Majątku Fundacji w kwocie nie wyższej niż 5.000 złotych.

 4. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej przez Fundacje w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji, licencji lub innego zezwolenia bądź odpowiednich kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Fundacja jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu przed podjęciem danego rodzaju działalności.

 5. Kierownika jednostki Fundacji prowadzącej działalność gospodarcza powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 6. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi.

§ 13

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§ 14

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

 3. Z dochodów określonych w § 11 ust. 1 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów, ponieważ:

  1. Darczyńca, przekazując środki majątkowe może zastrzec, że mają być one przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji,

  2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

 4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji kierując się – odnośnie funduszy opisanych w ust. 3 – wolą spadkodawców i zapisodawców.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego świadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znaczenie przewyższa długi spadkowe.

§ 16

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytuły przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. Przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

§ 17

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§ 18

Organami fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

§ 19

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób.

 2. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby powoływane i odwoływane przez Fundatora.

 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

 4. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.

 5. Członkowie Rady mogą pełnić swoje funkcje przez więcej niż jedną kadencję.

 6. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu i zatwierdzonego przez Fundatora.

§ 20

1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady.

2. Odwołanie członka Rady następuje przez Fundatora w przypadku:

a) zakończenia kadencji,

b) złożenia na ręce Przewodniczącego Rady pisemnej rezygnacji,

c) nieuczestniczenia w pracach Rady przez 3 kolejne posiedzenia.

3. Członkiem Rady Fundacji nie może być:

a) Członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) Likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,

4. Członkom Rady Fundacji przysługujeprawo do wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady i wykonywanie nadzoru.

§ 21

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. sprawowanie kontroli nad Fundacją oraz sposobem realizacji jej celów statutowych,

 2. zatwierdzanie ogólnych planów i kierunków działania Fundacji przedstawianych przez Zarząd,

 3. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji przedstawianych przez Zarząd,

 4. zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd rocznych sprawozdań finansowych oraz z działalności Fundacji,

 5. zmiana Statutu Fundacji,

 6. podjęcie uchwały o połączeniu z inną Fundacją,

 7. podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji,

 8. ustalenie zasad wynagrodzenia za pracę członków Zarządu Fundacji,

 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd.

§ 22

Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów całego składu Rady Fundacji, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia wszystkich członków Rady Fundacji o posiedzeniu Rady Fundacji, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi, co najmniej tydzień przed posiedzeniem Rady Fundacji. W zawiadomieniu oznaczyć należy, co najmniej: dzień, godzinę, miejsce zebrania oraz porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy wskazać treść proponowanych zmian.

§ 23

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku.

 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady.

 3. Przewodniczący Rady zwoła nadzwyczajne posiedzenie Rady na wniosek 1/2 członków Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu.

 4. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.

 5. Uchwały Rady Fundacji podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji.

 6. W posiedzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji.

§ 24

 1. Zarząd może być jedno – lub wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu ustala na pierwszą kadencje – Fundator, na kolejne Rada Fundacji.

 2. Pierwszy Zarząd Fundacji na 3 letnia kadencję powołuje i odwołuje Fundator .

 3. Po upływie pierwszej kadencji Rada Fundacji powołuje Prezesa oraz członków Zarządu Fundacji.

 4. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 5. Zarząd jest organem Fundacji właściwym do rozstrzygania i prowadzenia wszelkich spraw, o ile nie są zastrzeżone dla Rady Fundacji.

 6. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz ich podpisywania w imieniu Fundacji, składa Prezes Zarządu Fundacji bądź osoba przez niego upoważniona. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli składają Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 25

 1. Zarząd powoływany jest 2 letnie kadencje

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona.

 3. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę Fundacji.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 5. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji.

 6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w księdze protokołów, do której ma wgląd każdy członek Rady Fundacji. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu.

 7. Członka Zarządu powoływanego przez Radę Fundacji, Rada Fundacji może odwołać w sytuacji, gdy:

 1. złożył pisemną rezygnację na ręce przewodniczącego Rady Fundacji,

 2. z przyczyn zdrowotnych utracił zdolność wykonywania swoich obowiązków, co stwierdza odpowiednie orzeczenie lekarskie,

 3. popełnił przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a akt oskarżenia został skierowany do sądu,

 4. wyrządził Fundacji znaczną szkodę majątkową ze swojej winy, co uznał lub stwierdza orzeczenie sądu.

 5. członek Zarządu nienależycie wypełnia swoje obowiązki lub w istotny sposób naruszył postanowienia Statutu.

§ 26

Do obowiązków Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1) zarządzanie majątkiem Fundacji,

2) planowanie i wykonywanie zadań wynikających z celów Fundacji,

3) propagowanie w prasie, radiu i telewizji oraz wydawnictwach celów i zasad działalności Fundacji oraz wskazywanie możliwości korzystania z pomocy Fundacji,

4) przyjmowanie spadków, zapisów i darowizn,

5) planowanie wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji,

6) opracowanie sprawozdania z działalności Fundacji i przygotowanie sprawozdania finansowego za rok ubiegły,

7) opracowanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Fundacji,

8) ustalenie zasad wynagrodzenia za pracę pracowników Fundacji,

9) składanie właściwemu ministrowi sprawozdań z działalności Fundacji i jej Zarządu oraz z wykorzystania środków finansowych i innych zasobów Fundacji, po ich zatwierdzeniu przez Radę Fundacji, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

§ 27

Czynności prawne wobec członków Zarządu w imieniu Fundacji dokonuje oraz zawiera z nimi umowy Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 28

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE V

§ 29

 1. W razie śmierci Fundatora jego kompetencje przejmuje Rada Fundacji.

 2. Fundator może na piśmie wskazać osobę, która po jego śmierci przejmuje kompetencje Fundatora określone w niniejszym statucie.

Przewiń do góry